● Webinar report

【For Vietnam】HARMO's webinar report|Reduce material cost with Gran cutter

Bài viết này được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt
(This article is written in both English and Vietnam language. See bottom of this page for English text. )

To English contents here

-----------------------------------------------------

Mời các bạn cùng xem tài liệu về hội thảo được tổ chức vào ngày 08 tháng 12 năm 2022 nhé! (Hội thảo này là phiên bản tiếng Việt của hội thảo được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 5 năm 2021)

Tải xuống tài liệu hội thảo trên web

 

Nội dung hội thảo trên web

Chuyển đến nội dung đã chọn bằng cách chọn tiêu đề bên dưới.
 1. Điều gì quan trọng khi tái chế
 2. Ưu điểm của Máy cắt hạt
 3. Hãy xem bạn có thể giảm được bao nhiêu chi phí
 4. Hỏi&trả lời

 

Bạn không gặp phải các vấn đề sau đây với vật liệu tái chế cuống sao?

 • Chất lượng sản phẩm tái chế không ổn định
 • Giảm chi phí bằng cách tăng tỷ lệ tái chế
 • Khó chạy máy ép bằng vật liệu tái chế
 • Giảm tỷ lệ lỗi khi sử dụng vật liệu tái chế
 • Có nhiều bụi khi sử dụng máy nghiền, phải mất nhiều thời gian để làm sạch chúng
 • Tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc.

Hãy xem HARMO có thể giải quyết các vấn đề trên như thế nào nhé!

 

1. Điều gì quan trọng khi tái chế

Điều gì quan trọng khi bạn muốn sử dụng vật liệu tái chế trong sản xuất thực tế?

3 điểm quan trọng đối với vật liệu tái chế

 • Kích thước bằng nhau
 • Ít bột
 • Ít cắt lọt

Với máy cắt hạt của chúng tôi, 3 điểm này hoàn toàn có thể đạt được.

Gran cutter VIETNAM_ページ_02

 

2. Ưu điểm máy cắt hạt

Kích thước hạt bằng nhau có nghĩa là thời gian đo ổn định với quá trình đúc ổn định và quá trình đúc ổn định góp phần làm giảm đáng kể các sản phẩm lỗi.

5 ưu điểm của Máy cắt hạt

 • Máy cắt hạt có thể cắt vật liệu mềm
 • Rất yên tĩnh
 • Thay thế dễ dàng
 • Có sẵn "Tùy chọn cho phòng sạch"
 • Có sẵn "Loại tiết kiệm"

Gran cutter VIETNAM_ページ_04

Gran cutter VIETNAM_ページ_05Gran cutter VIETNAM_ページ_06
Gran cutter VIETNAM_ページ_07

3. Hãy xem bạn có thể giảm được bao nhiêu chi phí

Bạn có vấn đề hoặc hy vọng tái chế vật liệu không? 

 • Không thể sử dụng vật liệu tái chế vì lỗi ngoại hình
 • Muốn tăng tỷ lệ tái chế

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng vật liệu tái chế. Chúng tôi đề xuất bạn có thể giảm bao nhiêu chi phí vật liệu mỗi năm.

Gran cutter VIETNAM_ページ_08

 

4. Hỏi&trả lời

Câu hỏi

Tuổi thọ của lưỡi dao máy cắt hạt là bao lâu?

Câu trả lời

Tuổi thọ của lưỡi dao khác nhau tùy thuộc vào nhiều loại nguyên liệu. Lưỡi dao cắt vật liệu mềm có thể hoạt động trong 10 năm mà không cần thay lưỡi. Để sử dụng máy cắt hạt trong thời gian dài, việc tra dầu mỡ định kỳ là rất quan trọng.

Tải xuống tài liệu hội thảo trên web

Đề xuất cho
 • Khó sử dụng các vật liệu tái chế được tái chế bằng máy nghiền thông thường. (Quản lý dây chuyền sản xuất)
 • Gặp khó khăn về khuyết điểm ngoại hình vì bụi. (Quản lý chất lượng)
 • Cố gắng giảm chi phí bằng cách tái chế vật liệu đắt tiền. (Người quản lý)

Tải xuống tài liệu hội thảo trên web

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp vấn đề về tự động hóa, cải tiến chất lượng và giảm chi phí.

Trước khi chúng tôi giới thiệu sản phẩm của mình, chúng tôi muốn biết tình hình hiện tại và những mối quan tâm của bạn, chẳng hạn như tự động hóa và cải thiện năng suất. Khi chúng tôi nhận được liên hệ, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn và tìm ra cách tốt nhất cho bạn.

Tham khảo ngay

 

Related articles(in English)

Related to "Resin shortage"

Related to "Reduce production defects"

Related to "Cost reduction"

Related to "Operator-friendly"

Related to "Prevent human error"

 

------------------------------English below----------------------------------

maxresdefault

We publish the contents and download document of the hold webinar on Thursday, December 08, 2022. Please check them!
(This webinar is rerun we hold on May, 2021 in Thai language.)

Download the webinar document

 

Webinar contents

Jump to selected contents by selecting the title blow.
 1. What’s important to recycle
 2. Advantage of Gran Cutter
 3. Let's see how much the you can reduce cost
 4. Q&A

 

Don't you have following problems with recycled materials of sprues or runners?

 • Quality of products using recycled material is not stable
 • Cost reduction by increasing the recycling rate
 • Molding with recycled material is difficult
 • Reduce defects rate when using recycled material
 • A lot of powder are produced when using crusher, it takes time to clean them
 • The noise is loud and it makes working environment bad.

Let's see how HARMO can solve the problems!

 

 1. What’s important to recycle

What's important when you want to use recycled material in real production?

3 important points for recycled material

 • Equal size
 • Less powder
 • Few miss-cuts

With our Gran Cutter, these 3 points are possible.

Gran cutter VIETNAM_ページ_02

 

2. Advantage of Gran Cutter

Equal size of material means stable measuring time with stable molding is possible and stable molding contribute to decrease the production defects drastically.

5 advantages of Gran Cutter

 • Gran Cutter can cut soft material
 • Very quiet
 • Easy replacement
 • Available "Option for clean room"
 • Available "Eco type"

Gran cutter VIETNAM_ページ_04
Gran cutter VIETNAM_ページ_05
Gran cutter VIETNAM_ページ_06
Gran cutter VIETNAM_ページ_07

 

3. Let's see how much the you can reduce cost

Do you have following problems or hopes for material recycle?

 • Cannot use recycled material because of appearance defect
 • Want to increase recycling rate

Please contact us if you want to use recycled material. We suggest how much you can decrease the material cost per year.

Gran cutter VIETNAM_ページ_08

 

4. Q&A

Question

What is the life span of gran cutter blade?

Answer

The lifespan of blade differs depending on the variety of raw material. The blade for soft material can work for 10 years without blade replacement. To use gran cutter for a long period, adding grease periodically is important.

Download the webinar document

Recommend for 
 • It is hard to use recycled materials recycled by conventional crusher.(Production line manager)
 • Having troubles of appearance defects because of dust. (Quality control manager)
 • Trying to reduce cost by recycling expensive material (Manager)

Download the webinar document

 

Contact us if you have problems of automation, quality improvement and cost reduction.

Before we introduce our products, we would like to hear your current situation and concerns such as automation and productivity improvement. Once we receive a contact, we will get back to you and figure out the best way for you.

Consult now

 

Related articles

Related to "Resin shortage"

Related to "Reduce production defects"

Related to "Cost reduction"

Related to "Operator-friendly"

Related to "Prevent human error"

Don't you have problems
of Injection molding?

Please consult us aboutautomation of production line, productivity improvement, cost and manpower reduction

今すぐ相談する